Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

herb

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
oraz naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu

 

I.   Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


II.   Rodzaje zadań:
1) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy,
b) wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,
c) wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych,
d) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
e) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu,
f) podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców,
g) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych,
h) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
i) rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo,
j) wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,
k) organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych,
l) wspieranie działalności artystycznej.


2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
b) organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednią aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,
c) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaj używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,
d) prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych, wyjazdów integracyjnych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
e) prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.


III.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2024 r.:
1) 35.000,00 zł,
2) 50.000,00 zł.


IV.   Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 619 z późn. zm.),
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż  złożony w ofercie.
6. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów pod warunkiem, że maksymalna wielkość dokonywanych przesunięć (zmniejszeń/zwiększeń) nie przekroczy 30 % danej pozycji kosztorysu. Każda zmiana kosztorysu powyżej 30 % wymaga pisemnego aneksu do umowy.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
10. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).


V.   Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2024 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2024 roku.
2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy  Spytkowice lub na rzecz jej Mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
2) zakupy gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
5) działalność partii politycznych,
6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.


VI.   Termin składania ofert.
1. Wyznacza się termin składania ofert od dnia 13 czerwca 2024 r. do dnia 4 lipca 2024 r. do godz. 15:30. O terminie decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Urzędu. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego: (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta)”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu
ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2057). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.
5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną
do reprezentowania organizacji.
7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Na etapie przygotowania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zasadami ogłoszonego konkursu.
9. W razie chęci zgłoszenia członków organizacji do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana
do oceny złożonych wniosków prosimy o złożenie stosownego formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 zarządzenia.


VII.   Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy
lub jej mieszkańców,
2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
7) nowatorstwo metod działania.
3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu
na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.


VIII.   W roku 2023 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
1. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:
1) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 25.000,00 zł,
2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 50.000 zł,
2. Z pominięciem otwartego konkursu ofert:
1) nie przeznaczono.


IX.   Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie  ofert na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zapraszam do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków komisji konkursowej w 2024 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo
na posiedzeniach komisji.
3. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej Mieszkańców zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
2) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
3) posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa  dotyczącego trzeciego sektora.
4) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
5) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, według składanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Spytkowice w drodze zarządzenia.
5. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
6. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
7. Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone § 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8) Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice pok. nr 1 parter, w kopercie, oznaczonej napisem: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w Gminie Spytkowice w 2024 r.”


X.   Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
1) W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”.
2) Administratorem danych osobowych jest Gmina Spytkowice, reprezentowana przez Wójta.  Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, poprzez email: gmina@spytkowice.net.pl      lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 879 18 76.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora oraz poprzez email: iod@spytkowice.net.pl.
4) Dane będą przetwarzane w celu:
a) rozpatrzenia oferty, zawarcia i realizacji umowy na realizację zadania publicznego, rozliczenia zadania, możliwości kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją powierzonych zadań,  obowiązków archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych obowiązków przez Administratora dotyczących ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
c) możliwości wykorzystania wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz w mediach społecznościowych – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
6) Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie danych służbowych.
7) Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie pewnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
a) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) Otrzymania kopii danych osobowych,
c) Sprostowania danych osobowych,
d) Usunięcia danych osobowych,
e) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
10) W zakresie przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
12) Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Krzysztof Byrski

 

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Wzór oświadczenia

Formularz zgłoszenia kandydata

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //