ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RYCZÓW

logo ryczow

W dniu: 7 kwietnia 2019 roku tj. niedziela

I termin: o godz. 1400

II termin: o godz. 1415

w  sali: Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie

 

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A   R Y C Z Ó W

Porządek zebrania:

1.     Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2018 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2019.

3.     Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2018 oraz planowanych do realizacji w roku 2019.

4.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim zebraniu wiejskich.

5.     Prezentacja kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach organów Sołectw zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku - pytania do kandydatów.

6.     Informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu Gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców.                     

7.     Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

8.     Zakończenie zebrania.

 

UWAGA: do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie :

Na podstawie § 9  ust. 1  Statutu Sołectwa Ryczów

Sołtys wsi Ryczów 

Kazimierz Fryc  

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //