Posiedzenie Komisji Rady Gminy Spytkowice - zawiadomienie

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 26 czerwca br. tj. piątek o godz. 900

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

1)      rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok   i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium:  projekty uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2019 rok,

b)      absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2019,

rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

2)      zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice,

3)      Gminnego Programu Stypendialnego,

4)      ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku,

5)      określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Spytkowice na rok szkolny 2020/2021,

6)      przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierana Rodziny na lata 2020 - 2022,

7)      wyrażenia zgody na użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony części nieruchomości położonych we wsi Spytkowice, Miejsce i Półwieś stanowiących własność Gminy Spytkowice.

3. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie przedstawionej na posiedzeniu w dniu 24 lutego br. informacji Spółki PRO - MINEALS w zakresie umieszczenia drogi wyjazdowej ze złoża kruszywa naturalnego "Łączany" zlokalizowanego w Ryczowie i przedstawionego w planie zagospodarowania przestrzennego, jako teren przemysłu wydobywczego PE1.

4. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia wspólnego.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //