XVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice - zawiadomienie

herb

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./ oraz  w związku z § 15 ust. 6 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą  Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 30 czerwca br. tj. wtorek godz. 1300

XVIII S E S J Ę  Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach  ul.  Zamkowa 12.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Spytkowice w 2019 roku*:

1)       informacja Wójta Gminy o Raporcie - prezentacja,

2)       debata nad Raportem,

3)       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2019 rok oraz udzielenie  absolutorium:

1)       informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy w roku 2019,

2)       podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego   oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2019 rok,

3)       podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2019.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       Gminnego Programu Stypendialnego,

2)       ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku,

3)       określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Spytkowice na rok szkolny 2020/2021.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierana Rodziny na lata 2020 - 2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony części nieruchomości położonych we wsi Spytkowice, Miejsce i Półwieś stanowiących własność Gminy Spytkowice.

10. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad XVIII-ej sesji.

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //