XXIII Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

herb

Z A W I A D O M I E N I E         

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 1) Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

zwołuję

na dzień 25 stycznia br. tj. poniedziałek godz. 1000

XXIII  S E S J Ę  Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Wójta Gminy nt. zakresu działalności i funkcjonowania Referatu Gospodarki Komunalnej w 2020 roku.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2020 roku,

2)       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)       rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice,

2)       zmiany Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XX/178/20 z dnia  9 września 2020 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/124/04 z dnia  12 lutego 2004 roku wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XII/86/11 z dnia 27 września 2011 roku.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       rozpatrzenia petycji wniesionej przez Jana Chlebickiego działającego w imieniu mieszkańców Spytkowic dotyczącej zmiany aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)       rozpatrzenia petycji w sprawie akcji "Się gra się ma… Playroom w Wyobraźni".

3)       rozpatrzenia petycji wniesionej przez Teresę Garland - zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie uchwalenia uchwały Rady Gminy "w obronie prawdy, godności i wolności człowieka".

4)       rozpatrzenia petycji w sprawie przekazania do domów opieki społecznej w sprawie dokonania wewnętrznej analizy możliwości wdrożenia dedykowanych technologii pralniczych dla DPS w celu podniesienia standardów odpowiedniej dezynfekcji.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice z działalności w 2020 roku.

10. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

 11. Zamknięcie obrad XXIII-ej sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                                                                                                               mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //