Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy

KOWR

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W KRAKOWIE

 

działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 28 w zw. z art.38 ust.2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U.2020.2243), przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U.2013.1142 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U.2016.1186 ze zm.) i Zarządzeń Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

podaje do publicznej wiadomości

wykaz

nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna z terenu: województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego, gminy Spytkowice:

dzialki KOWR

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice uchwalonego Uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 63, poz. 809 z dnia 31 marca 2004 r.) ze zmianami uchwalonymi Uchwałą Nr XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 486, poz. 4718 z dnia 17 października 2011 r):

- działki o nr. ew. 3924/3, 3924/4, 3925/1, 3925/2, 3927/3, 3927/4, 3927/5 położone w miejscowości Spytkowice znajdują się na terenach oznaczonych symbolem identyfikacyjnym: "R1 - tereny rolne".

Dla ww. działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, ani też o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, działki nie znajdują się w terenach zalewowych, na działkach nie stwierdzono występowania złóż kopalin naturalnych, przez działki nie jest planowany przebieg linii kolejowych, dróg publicznych, tras szybkiego ruchu i dróg gminnych, dla działek nie toczy się postępowanie w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej, działki nie znajdują się na terenie rewitalizacji.

Informacje o dotychczasowym sposobie korzystania z nieruchomości

Działki o nr. ew. 3924/3, 3924/4, 3925/1, 3925/2, 3927/3, 3927/4, 3927/5 położone w miejscowości Spytkowice znajdują się w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych, położone w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych. Działki nieużytkowane rolniczo, porośnięte roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiewami krzewów i drzew. Działki nr 3927/3 i 3927/4 tworzące kompleks, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga gruntowa, pozostałe działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Informuje się:

  1. W/w nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu publicznego.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
  3. Bliższych informacji o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Krakowie pod numerem telefonu 12 424-09-64

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //