XXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice - zawiadomienie

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 1) Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku z późn. zm.

z w o ł u j ę

na dzień 27 października br. tj. środa godz. 1000

XXIX S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice,

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Wójta Gminy o:

     1) przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2021 roku,

     2) przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 roku planów finansowych samorządowych osób prawnych - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach,

     3) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice według stanu na 30.06.2021 r.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2021 roku,

     2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

     2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

     3) wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej.

7. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych do:

     1) Wójta Gminy,

     2) Przewodniczącego Rady Gminy.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 7 września 2021 roku.

9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Podziękowanie dla Pani Stanisławy Świergosz - pracownika samorządowego, Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska  w związku z zakończeniem pracy zawodowej.

11. Zamknięcie obrad XXIX-ej sesji.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //