Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Wykonanie ogrodu przyrodniczego w centrum prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez an

herb

W dniu 18 października 2021 r. Prezes Koła Łowieckiego HUBERT w Ryczowie złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Wykonanie ogrodu przyrodniczego w centrum prowadzenia edukacji ekologicznej  poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym"

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 18 października 2021 roku spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  24 października 2018 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji   w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki  samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem realizowanego zadania publicznego jest wykonanie zewnętrznego ogrodu przyrodniczego w centrum prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym.

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • wykonanie zewnętrznego ogrodu przyrodniczego centrum prowadzenia edukacji ekologicznej w celu umożliwienia placówkom oświatowym oraz organizacjom pozarządowym znajdującym się na terenie Gminy Spytkowice prowadzenia atrakcyjnych zajęć przyrodniczych oraz angażowanie dzieci i młodzieży w zajęcia o charakterze proekologicznym,
  • promowanie wśród młodzieży szkolnej kultury przyrodniczej, podnoszącej ogólnie pojętą wiedzę na temat fauny i flory w naszej gminie,
  • organizowanie zajęć terenowych promujących ekologiczny styl życia, jako formy spędzania wolnego czasu.
  • organizowanie programów i akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody, zarówno w wykonanej sali, jak i bezpośrednio na terenach polnych i leśnych,
  • organizacja działań,  propagujących racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych w naszej gminie.

3.   Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Koło w następujący sposób:

"Zadanie polegać będzie na wykonaniu zewnętrznego ogrodu przyrodniczego w centrum prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez angażowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy w działania o charakterze proekologicznym, w celu zapoznania w przyszłości młodzieży
ze współczesnymi aspektami ochrony fauny i flory oraz organizację plenerowych zajęć terenowych promujących ekologiczny styl życia w celu przybliżenia w przyszłości młodzieży z warunków funkcjonowania zwierzyny dziko żyjącej na terenie naszej Gminy, a także stworzenie miejsca związanego z kulturą łowiecką oraz promowaniem ekologii w naszej małej ojczyźnie – Gminie Spytkowice".

4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi  w art. 4 ust.1 pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XXI/194/20 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod nazwą "Wykonanie ogrodu przyrodniczego w centrum prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice     ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 2 listopada 2021.

 

Załącznik: Oferta

 

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //