Wyniki konsultacji

herb

WYNIKI KONSULTACJI 

z przebiegu przeprowadzonych w dniach 9 do 22 listopada br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
-     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gminy Spytkowice na 2022 rok; 
-    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy  Spytkowic na  2022 rok.

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

1.     Uchwały Rady Gminy Spytkowice   Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie:  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2.     Zarządzenia Wójta Gminy Nr 351/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o   wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

-   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy  Spytkowice na 2022 r.,

-   Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy  Spytkowice na  2022 r.

 

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Konsultacje przeprowadzano w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”;

b)   na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje  pozarządowe”;

c)    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Zamkowa 12;

d)   w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – stanowisko odpowiedzialne    

e)     za przeprowadzenie konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

Pisemne opinię, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać w  terminie do dnia 22 listopada 2021 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie  zgłosiła  pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.

 

WÓJT GMINY SPYTKOWICE

mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //