Pandemia nie bez wpływu na liczbę ludności gminy Spytkowice

Ludnosc

Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren gminy Spytkowice. Od kilku lat mogliśmy w tym względzie obserwować tendencję wzrostową. 2020 rok, naznaczony pandemią koronawirusa, przyniósł nam jednak znaczne zmniejszenie liczby ludności. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców stałych

Urodzenia

Zgony

2019 rok

2020 rok

2019 rok

2020 rok

2019 rok

2020 rok

1

Bachowice

2349

2356

29

24

21

19

2

Lipowa

75

74

0

1

0

4

3

Miejsce

675

674

5

10

3

6

4

Półwieś

528

528

7

6

9

8

5

Ryczów

2631

2612

27

26

24

31

6

Spytkowice

4028

3999

68

40

39

50

 

RAZEM

10286

10243

136

107

96

118

 

Jak można odczytać z pierwszej tabeli, liczba Mieszkańców gminy Spytkowice, w porównaniu z rokiem 2019, zmniejszyła się o 43 osoby. Znaczny wpływ na tę sytuację miała z pewnością pandemia koronawirusa, która spowodowała, że w wielu sołectwach gminy liczba zgonów zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Najgorzej sytuacja przedstawia się w sołectwach: Spytkowice i Ryczów. Tylko tutaj zmarło w sumie 81 osób. Optymizmem nie napawa również liczba urodzeń - w porównaniu z rokiem 2019 urodziło się u nas o 29 dzieci mniej. Patrząc na powyższą tabelę na szczególną uwagę zasługuje sołectwo Bachowice. To jedyne sołectwo, które w ubiegłym roku zanotowało wzrost liczby ludności i jedno z dwóch, gdzie liczba urodzeń przewyższyła liczbę zgonów.           

Przejdźmy teraz do kwestii salda migracyjnego. Obrazuje to poniższa tabela.

Lp.

Nazwa sołectwa

Zameldowania

Wymeldowania

Spoza gminy

Migracje między sołectwami

Poza gminę

Migracje między sołectwami

1

Bachowice

15

9

19

3

2

Lipowa

3

0

0

1

3

Miejsce

2

0

7

0

4

Półwieś

8

0

2

4

5

Ryczów

21

7

42

0

6

Spytkowice

15

5

26

13

 

SUMA

64

21

96

21

 

RAZEM

85

117

 

Tak naprawdę to właśnie kwestia migracji pokazuje prawdziwy powód spadku liczby ludności w gminie Spytkowice. Co prawda, sytuacja wygląda lepiej niż w roku 2019, jednak w dalszym ciągu w sołectwach gminy Spytkowice zameldowało się o ponad 30 osób mniej niż się z nich wymeldowało. Przyczyn migracji należy upatrywać w tym, że stają się one coraz łatwiejsze, a przez to bardziej powszechne. Ich powodem z reguły są kwestie ekonomiczne, czyli poszukiwanie lepszej pracy, ale także edukacja (wyjazdy na studia) oraz kwestie związane z zawieraniem związków małżeńskich.

 

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Rok 2019

Rok 2020

Zmiana
w ujęciu rocznym

Rok 2019

Rok 2020

Zmiana
w ujęciu rocznym

0-7

475

461

-14

514

513

-1

8-17

540

567

27

564

567

3

18-40

1737

1688

-49

1702

1686

-16

41-64

1679

1685

6

1724

1716

-8

Powyżej 64

841

844

3

510

516

6

Razem

5272

5245

-27

5014

4998

-16

 

I na koniec tabela przedstawiająca zmiany w strukturze wiekowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z analizy wynika, że w roku 2020 zmniejszyła się zarówno liczba kobiet, jak i liczba mężczyzn. To dość nietypowe zjawisko, gdyż w ostatnich latach liczba kobiet co prawda spadała, natomiast stale rosła liczba mężczyzn. Taka sytuacja powoduje jednak, że to w dalszym ciągu kobiety stanowią większość Mieszkańców gminy (51,21%), przy poziomie 48,79% w przypadku mężczyzn.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //