Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

nabory 300x600px

WÓJT GMINY SPYTKOWICE - GMINNY KOMISARZ SPISOWY

O G Ł A S Z A

NABÓR KANDYDATÓW NA  RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
DO PRZEPROWADZENIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

Na podstawie art. 24 ust. 1  pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowy spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjny naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego ludności i mieszkań - NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1)      mieć ukończone 18 lat,

2)      cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Spytkowicach . Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb).

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);
 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r.

Przy składaniu oferty na kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk do pobrania) zawierającego:

1)          dane osobowe i kontaktowe

 •          imię (imiona) i nazwisko,
 •          datę urodzenia
 •          adres zamieszkania,
 •          numer telefonu,
 •          adresu e- mail.

2)          oświadczenie o spełnianiu wymagania kandydata na rachmistrza terenowego złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Składanie ofert:

Dokumenty należy składać

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście
  w siedzibie urzędu gminy: ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice - Dziennik Podawczy, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – NSP 2021 r.” lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie - data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Spytkowicach – nr tel.: 33-8791-820 w.: 48

Załączniki:

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //