INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostepniania

herb

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 ) zawiadamiam, że spisy wyborców sporządzone dla wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zostaną udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice przy ul. Zamkowej 12, pokój nr 23, od dnia 23 września do 7 października 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

                                                                                             

                                                                                              Wójt Gminy Spytkowice

                                                                                            

                                                                                               /-/ Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //