Gmina Spytkowice zwolni restauratorów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

DSC 7215

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, nie zapłacą w tym roku II raty za korzystanie z tych zezwoleń. Taką decyzję 24 marca podjęli Radni podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Ponadto przedsiębiorcy, którzy wpłacili jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 roku, uzyskają zwrot w wysokości równej 1/3 tej opłaty.

Projekt uchwały regulujący tę kwestię został przedłożony pod obrady przez wójta gminy Mariusza Krystiana z myślą o przedsiębiorcach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach gastronomicznych, których działalność została ograniczona w związku z wprowadzonymi obostrzeniami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Możliwość dokonania przez Radę Gminy przedmiotowego zwolnienia lub zwrotu wynika z zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Warto podkreślić, że zwolnienie nie obejmuje placówek detalicznych, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Warunkiem uzyskania zwolnienia lub zwrotu będzie złożenie wniosku, który stanowi załącznik do uchwały. Wniosek będzie można złożyć po wejściu uchwały w życie tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Podczas minionej sesji Radni pochylili się również nad projektami uchwał w zakresie m.in.:

  • określenia zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne,
  • uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021 - 2030,
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2021 roku.

Zanim jednak Radni rozpatrzyli przedłożone projekty uchwał, informację o działalności gminy Spytkowice w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt gminy. Wójt poinformował m.in. o serii spotkań w sprawie regulacji Kanału Małopolskiego. Podjęte działania mają na celu dokonanie jego kompleksowej renowacji. Kanał od wielu lat tak naprawdę nie miał swojego gospodarza, w związku z czym jego stan nie był zadowalający. To ma się zmienić. Pierwszym efektem tych spotkań jest ustalenie zarządcy obiektu - jest nim PGW Wody Polskie. Ta wiadomość pozwoli właściwie ukierunkować uwagi i pomysły dotyczące zagospodarowania Kanału, co w przyszłości pozwoli na jego właściwe utrzymanie.

Wójt zaznaczył również, że od dłuższego czasu trwają prace zmierzające do przywrócenia transportu zbiorowego na trasie Spytkowice - Kraków. Pomimo trudności, udało się wpisać tę linię do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych organizowanego przez Województwo Małopolskie. Przetarg na funkcjonowanie tej linii został już rozstrzygnięty. W ramach przetargu zaplanowano 4 pary kursów dziennie. Wójt zapewnił, że gmina czyni starania, aby liczba tych kursów wzrosła minimum dwukrotnie.

[g=XXIV-Sesja-Rady-Gminy-2021]

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //