Spotkanie dotyczące budowy polderu Wiśnicz

Plakat rozkochow 600x398

16 września 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizowało w Miejscu konsultacje społeczne projektu Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z polderem Wiśnicz.

Polder Wiśnicz w swojej proponowanej lokalizacji znajduje się na rzece Wiśle w jej 890,500 km (co w klasycznym kilometrażu odpowiada 133,740 kilometrowi biegu Wisły). Za przekrój obliczeniowy przyjęto położenie wlotu do polderu od strony wody górnej. Powierzchnia zlewni Wisły zamknięta przekrojem obliczeniowym wynosi 6891,4 km2. Wlot na teren polderu wykonany zostanie w formie przelewu wałowego z zamknięciem ruchomym np. z powłoki elastycznej. Taki rodzaj zamknięcia zapewni możliwość sterowania czasem napełniania polderu. Wylot wód z polderu, stanowić będzie upust w formie przepustu wałowego z zamknięciem zasuwowym oraz klapą zwrotną od strony międzywala. Ze względów bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności gospodarowania wodą, przewiduje się wykonanie urządzeń kontrolno – pomiarowych w celu:
• pomiaru napełnienia polderu (łaty wodowskazowe i automatyczne czujniki stanu wody),
• pomiaru przemieszczeń pionowych (osiadań) korpusu wału,
• pomiaru ciśnienia filtracyjnego korpusu wału.

Przyjęto następujące parametry techniczne polderu:
• rzędna korony wału – 221,75 m n.p.m.,
• długość wału głównego (wał wiślany) – 1 900 m,
• długość wału bocznego– 2 470 m,
• powierzchnia czaszy polderu – 129,75 ha,
• pojemność polderu – 4,94 mln m3 ,
• rzędna NPP – 221,00 m n.p.m.,
• rzędna przelewu – 219,00 m n.p.m.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób. Jego organizacja dała możliwość zgłoszenia uwag i wniosków dotyczących budowy polderu i zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Spytkowice. Jak informuje PGW Wody Polskie, na obecnym etapie Projektu konsultowane są wstępne założenia lokalizacyjne oraz oddziaływanie planowanej infrastruktury na środowisko. Przedstawione w ramach Projektu lokalizacje polderów zostały wytypowane w oparciu o wielomiesięczne analizy (topograficzne, hydrologiczne, hydrauliczne, środowiskowe i ekonomiczne).

 

Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa

Celem strategicznym projektu jest zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia Wisły powyżej Krakowa), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa. Wraz z zachodzącymi zmianami klimatu i przewidywanym wzrostem wielkości przepływów maksymalnych w perspektywie następnych lat należy podjąć działania, które pozwolą na bezpieczne przejście wód przez obwałowane koryto Wisły bez ryzyka przelania. Zaktualizowane przepływy projektowe mogą być wyższe niż te, w oparciu o które wybudowano obecnie funkcjonujące obwałowania, co może prowadzić do ich awarii. Retencja polderowa części wód a tym samym zmniejszenie przepływów kulminacyjnych pozwoli dodatkowo zabezpieczyć wały przed zniszczeniem i utrzymać ich parametry techniczne w zmieniających się warunkach środowiska. W wyniku realizacji projektu ochroną na odcinku Wisły od węzła Oświęcimskiego do wodowskazu Sierosławice objętych zostanie około 100 000 osób oraz ponad 2 500 budynków.

W ramach działań technicznych wskazanych w projekcie zrealizowanych zostanie 10 polderów przeciwpowodziowych oraz 2 zbiorniki retencyjne w obszarze zlewni Górnej Wisły. Planowane obiekty położone są w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego, na terenie 7 powiatów (krakowski, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski, pszczyński, mikołowski, Żory) oraz 13 gmin (Czernichów, Brzeźnica, Babice, Zator, Alwernia, Libiąż, Spytkowice, Skawina, Kobiór, Wyry, Suszec, Pawłowice, Żory).

 

[g=Konsultacje-polder-Wisnicz]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //