Jak prawidłowo segregować odpady?

herb

 

ulotkaodp

Najczęściej zadawane pytania w zakresie zbiórki odpadów komunalnych

Ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł za jednego mieszkańca. Jeśli Mieszkaniec deklaruje posiadanie przydomowego kompostownika, stawka za odpady wynosi 21,00 zł.

Jaki jest termin na złożenie deklaracji?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. za grudzień do 10 stycznia).

Czy zniżka dotycząca kompostowania wszystkich odpadów w kompostowniku przydomowym w wysokości 7 zł jest od mieszkańca czy od nieruchomości?

Zniżka w wysokości 7 zł jest to zniżką od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jak wygląda kontrola poprawnej zbiórki selektywnej?

Ocena prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki wykonywana jest przez pracowników odbierających odpady w trakcie realizowania usługi odbioru oraz upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Spytkowice posiadających stosowną wiedzę oraz doświadczenie w przedmiotowym zakresie. Kontroli podlega zarówno zawartość poszczególnych pojemników na odpady, jak i wypełnienie przez właściciela konkretnej nieruchomości obowiązków w zakresie stworzenia mieszkańcom odpowiednich warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów przez właściciela nieruchomości, pracownicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przekazania jej do Referatu Gospodarki Komunalnej.

Kto powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych?

Wyposażenie nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, wynikającym wprost z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciel nieruchomości ma również obowiązek stworzenia warunków umożliwiających prowadzenie prawidłowej, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jak wygląda poprawna zbiórka odpadów gromadzonych w sposób selektywny?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych  worków w sposób wskazany poniżej.

  • papier - kolor niebieski,
  • szkło - kolor zielony,
  • metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
  • odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy,
  • odpady higieniczne - kolor różowy,
  • odpady pozostałe (resztkowe) powinny się znaleźć w pojemnikach w kolorze czarnym.

Czy należy kod kreskowy nakleić na każdy oddawany worek?

Tak. Naklejka z kodem kreskowym musi się znaleźć na każdym worku. Brak naklejonego kodu grozi nie odebraniem worka z odpadami.

Jak często będą odbierane odpady komunalne?

Od 1 stycznia 2020 roku odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych w podziale na sześć frakcji z następującą częstotliwością:

  • Papier, szkło, plastik, zmieszane, bio, higieniczne - 2 razy w miesiącu,
  • Odpady wielkogabarytowe, elektrozłom - 2 razy w roku,
  • Odpady poremontowe, opony oraz pozostałe odpady komunalne za wyjątkiem odpadów zmieszanych na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Zamkowa 57.

Czy można użyć jednakowych worków do segregowania określając na przytwierdzonej kartce rodzaj zgromadzonych odpadów, jeśli tak to do kiedy?

Nie można. Worki muszą być w odpowiedniej kolorystyce.

Czy są jakieś ograniczenia w ilości oddawanych odpadów?

Nie ma ograniczeń w ilości oddawanych odpadów komunalnych, ale zgodnie z Uchwałą Nr XXII/204/20 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 grudnia 2020 r. istnieje ograniczenie darmowej ilości odebranych odpadów. Należą do nich opony (2 szt. z posesja raz na rok) oraz odpady remontowo-budowlane w ilości 100 kg na rok.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie zalecamy mycia odpadów przed ich wyrzuceniem, ponieważ powoduje to zwiększone zużycie wody. Opakowania przed wyrzuceniem do pojemnika należy jedynie opróżniać z ich zawartości.

Z kim podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej (firmy, sklepy)?

Umowę należy zawrzeć z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl.

Czy nieruchomości niezamieszkałe mają obowiązek segregowania odpadów?

Dla wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zastosowanie mają przepisy art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych jest obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //