Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

herb

Roczny Pogram Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXI/194/20 z dnia 28 października 2020 roku.

Realizacja Rocznego Programu Współpracy w roku 2021 odbywała się na podstawie następujących zasad:

  • pomocniczości,
  • suwerenności stron,
  • partnerstwa,
  • efektywności,
  • uczciwej konkurencji,
  • jawności.

Współpraca pomiędzy Gminą Spytkowice, a podmiotami Programu była realizowana w następujących formach:

1.   finansowa:

  • zlecanie podmiotom Programu realizacji zadania publicznego poprzez wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji.

2.   pozafinansowa:

1)      prowadzenie internetowej lokalnej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Spytkowice,

2)      wzajemna wymiana informacji w zakresie planowanych kierunków działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

3)      opiniowanie i konsultowanie programów w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,

4)      współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł w szczególności poprzez informowanie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, udzielania pomocy w zakresie wypełniania wniosków,

5)      promocja działań podejmowanych przez podmioty programu poprzez

6)      zamieszczanie na stronach internetowych Gminy oraz mediach lokalnych - na wniosek organizacji lub podmiotu, informacji dotyczących realizowanych przez nie inicjatyw,

7)      wspomaganie techniczne, szkoleniowe, lokalowe, informacyjne podmiotów Programu,

8)      udzielanie pomocy merytorycznej związanej z realizacją wykonywanych zadań publicznych, sporządzania ofert i sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

Liczba udzielonych dotacji organizacjom w ramach:

1)    otwartych konkursów ofert - 10

2)    z pominięciem otwartego konkursu (na wniosek organizacji) – 3.

 

Udzielona pomoc finansowa ogółem:                                                           44.500,00 zł w tym:

1)    w ramach otwartych konkursów ofert                                                         29.500,00 zł,

2)    z pominięciem otwartego konkursu (na wniosek organizacji)                    15.000,00 zł,

Udzielona pomoc w formie pozafinansowej  - 23 w tym:

1)    pomoc przy sporządzaniu wniosków, sprawozdań, itp.

2)    prowadzenie internetowej lokalnej bazy danych,

3)    wzajemna wymiana informacji,

4)    pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

5)    promocja realizowanych działań na stronie internetowej Gminy i w mediach lokalnych,

6)    pomoc techniczna, szkoleniowa, lokalowa, informacyjna.

                                                                                                         

            W okresie sprawozdawczym dofinansowanie organizacji pozarządowych zarówno w formie otwartych konkursów ofert, jak i z pominięciem konkursu oraz wniosków  o charakterze sportowym było realizowane w następujących obszarach:

1)      Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu. Dofinansowano następujące stowarzyszenia:

a) Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia Per LaMusica na organizację "IV Letnich Tortur Muzycznych" – 4.000 zł.
(w formie otwartego konkursu ofert)

b) Stowarzyszenie Ojca Rudolfa Warzechy na promowanie pamięci o Ojcu (publikacja obrazków wizerunkowo - modlitewnych) - 3.000 zł.

(z pominięciem otwartego konkursu ofert)

c) Stowarzyszenie Głosy Miłosierdzia w Spytkowicach na wykonanie w ramach akcji „Nakręceni do Pomocy ” metalowej konstrukcji w kształcie serca z przeznaczeniem na gromadzenie plastikowych nakrętek przez Mieszkańców Gminy Spytkowice - 2.000 zł .

(z pominięciem otwartego konkursu ofert)

d) Koło Łowieckie Hubert  w Ryczowie na wykonanie w miejscowości Ryczów ogrodu przyrodniczego mającego na celu |angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym - 10.000 zł.

(z pominięciem otwartego konkursu ofert)

2)      Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dofinansowano następujące stowarzyszenia:

*  Klub Kajakowy w Łączanach na organizację spływu kajakowego – 2.000 zł.

* Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach na organizację jednodniowej wycieczki do Energylandii – 1.500 zł.

 (wszystkie w/w w formie otwartego konkursu ofert)

3)      Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem. Dofinansowano następujące stowarzyszenia:

*  Stowarzyszenie Jesteśmy Razem na realizację przez Koła Gospodyń Wiejskich działań kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych – 8.000 zł.

*  Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi na realizację projektu „Akademia Pomysłów” – 4.000 zł.

*  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę na realizację zajęć rehabilitacyjno – ruchowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. "Czas na sprawność, czas na zdrowie” – 3.000 zł.

*  Parafia Rzymsko-Katolicka w Spytkowicach na utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Parafii – 3.000 zł.

*  Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „VICTORIA” na realizację programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu – 2.000 zł.

*  Klub Strzelecki Petarda w Krakowie na organizację zajęć sportowych poprzez  treningi i udziały w turniejach strzeleckich dla dzieci i młodzieży – 1.000 zł.

*  Klub Walki Chikara na prowadzenie cyklicznych treningów Karate Kyokushin – 1.000 zł.

(wszystkie w/w w formie otwartego konkursu ofert)

W ramach przyznanych środków finansowych Wójt Gminy dokonał uroczystego wręczenia dofinansowanym organizacjom symbolicznych czeków.

Wszystkie dofinansowane organizacje prawidłowo i zgodnie z zapisami ustawowymi zrealizowały swoje zadania, dokonując równocześnie prawidłowego  rozliczenia. Wszelka niezbędna dokumentacja w zakresie dofinansowania organizacji jest do wglądu u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Program podlegał monitorowaniu poprzez:

1)        wywiad swobodny z realizatorami Programu,

2)        analizę dokumentów składanych przez realizatorów Programu,

3)        obserwację działań prowadzonych przez realizatorów Programu,

4)        zapoznanie się z dokumentacją zdjęciową i filmową z realizacji zadań objętych   ogłoszonymi konkursami ofert.

Współpraca organizacjami społecznymi jest dla Wójta bardzo ważnym i pomocnym elementem w realizacji poszczególnych zadań i działań - m. in. w zakresie organizowanych imprez, spotkań kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, czy proekologicznych.          

                                                                                                                            

 

WÓJT GMINY

                                                                                                                       Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //